Структура и численост

Служители по сигурността на информацията

Служителят по сигурността на информацията изпълнява задачи свързани със: следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация; прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация; разработва план за охрана на агенцията чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му; следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията; отговаря за зоните за сигурност, за охранителния и пропускателния режим, за външни лица и моторни прево

Инспекторат

Инспекторатът осъществява административен контрол върху дейността на агенцията, като: извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси в агенцията; осъществява контрол по предоставянето на административни услуги; анализира ефективността на дейността на администрацията на агенцията и на отделни административни структури в нея; контролира спазването на предписанията на компетентните органи при извършени проверки и др.

Финансов контрольор

Финансовият контрольор осъществява своята дейност съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, правилата за финансово управление и контрол в агенцията и указанията на министъра на финансите.

Експерт връзки с обществеността

Специалистът по връзки с обществеността предоставя информация на медиите и обществеността за дейността на Агенцията, разработва програми за популяризиране работата на Агенцията и издигане авторитета й в обществото.

Дирекция АПОЧР

Дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси" участва в разработването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, изготвя становища по проекти на закони и други нормативни актове, осигурява правна помощ в работата на административните звена на агенцията и дава становища по правни въпроси; осъществява процесуално представителство пред съдилищата по дела от трудовоправен, гражданскоправен и друг характер; осъществява правно осигуряване на дейността на агенцията, следи за спазването на нормативните актове; осъществява процесуално представителство по административни

Дирекция УСОП

Дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки“ организира съставянето, сключването и прекратяването на договори, свързани с дейността на агенцията; осъществява пазарно проучване на стоки, услуги, фирми, организации и ценови равнища; координира и контролира изпълнението на договорите; планира, организира и координира всички действия във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки; организира подготовката и изпращането на информация за Регистъра на обществените поръчки; осъществява инвестиционно проучване на обектите и изготвя предложения

Дирекция ФСД

Дирекция "Финансово-счетоводни дейности" осъществява дейностите, свързани с планиране и управление на бюджета на агенцията, разработва тригодишната бюджетна прогноза и проект на годишен бюджет; организира и извършва финансово-счетоводната дейност на агенцията съгласно изискванията на Закона за счетоводството и другите нормативни актове; изготвя годишния финансов отчет на агенцията, ежемесечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение и капиталовите разходи; изготвя ведомостите за заплати, платежните документи и изплащането на възнагражденията; разработва и съгласува финансовите обоснов

Дирекция МД

Дирекция "Международна дейност" осъществява общата координация и поддържа системата за документооборот с органите на ЕС и с държавите членки в областта на убежището и бежанците; следи за промени в международните актове по бежанско право и прави предложения за хармонизиране на законодателството; организира и подпомага сътрудничеството на агенцията с международни правителствени организации, европейски служби, работещи по проблемите на бежанците и правата на човека, и с неправителствени организации; участва в разработването и координира изпълнението на съвместни проекти и програми с ЕС, Съвета

Дирекция КПМЗ

Дирекция "Качество на процедурата за международна закрила" осъществява методическо ръководство и упражнява контрол на транзитните и регистрационно-приемателните центрове във връзка с административните производства по Закона за убежището и бежанците и изготвя компетентни становища за вземане на решения в отделните производства; разработва инструкции и указания във връзка с административните производства по Закона за убежището и бежанците и контролира изпълнението им; събира и проверява доказателствата и взема решения в производството по глава шеста, раздел Iа от Закона за убежището и бежанци